Nas redes

Maria E Rovira Sueiro
Maria E Rovira Sueiro
Maria E Rovira Sueiro

Ficha técnica

Área de coñecemento: Dereito Civil
Ámbito de especialización: Responsabilidade Civil; Dereito da persoa (capacidade xurídica e de obrar, nacionalidade, vecindade civil ...); Protección de consumidores e usuarios
Liñas de investigación: Responsabilidad Civil: Dereitos da personalidade: honra, intimidade e propia imaxe; Capacidade da persoa con especial consideración da protección de persoas vulnerables: menores, incapacese e terceira idade; Dereito de consumo